Sprawozdania oraz wnioski organizacji studenckich

Informujemy, że organy samorządu i organizacje studenckie
(organizacje ogólnouczelniane, koła naukowe, artystyczne i sportowe) składają :

– sprawozdania z działalności i rozliczenia projektów,
– wnioski o dofinansowanie z zakresu działalności studenckiej
(preliminarze działalności w przypadku organów samorządu).

Wnioski składa się w terminach:

do 20 stycznia na okres od stycznia do sierpnia danego roku
do 20 września na okres od września do grudnia danego roku

Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z regulaminem podziału środków oraz informacją dotyczącą wypełniania sprawozdań z działalności organizacji studenckich

Dokumenty, które musi złożyć każda organizacja studencka
(bez względu
na to czy ubiega się o dofinansowanie):

– sprawozdanie merytoryczne (pliki: „spraw_org”; „spraw_zal_1”)
– sprawozdanie finansowe – tylko w przypadku otrzymania dofinansowania w poprzednim podziale (plik: „spraw_zal_2”)

Ponadto można się ubiegać o przeniesienie środków na następny okres rozliczeniowy (plik: „spraw_zal_3”) zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu podziału środków.
Wnioski organizacji ubiegających się o dofinansowanie, które nie złożą ww. obowiązkowych dokumentów nie będą brane pod uwagę.

PLIKI:

Festiwal Nauki: