Komisja dydaktyczno-socjalna

Komisja jest odpowiedzialna za szeroko rozumianą dydaktykę oraz kwestie stypendialne.

Do najważniejszych obowiązków można zaliczyć m.in. udział w pracach nad Planem, Harmonogramem oraz Regulaminem Studiów, a także nad Regulaminem Pomocy Materialnej dla Studentów.

Członkowie komisji reprezentują studentów w wielu komisjach i zespołach odpowiedzialnych za jakość kształcenia (Senacka Komisja ds. Kształcenia, Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia, Zespół ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji) oraz pozostają we współpracy z Biurem Studenckich Spraw Socjalnych.

Przewodniczący Komisji:
Jacek Kiera
e-mail: jkiera@us.edu.pl