Gdzie po konkretne informacje?

Szukasz konkretnej informacji? Zobacz który z Działów mógłby Ci pomóc.

  • Dział Kształcenia

Zajmuje się między innymi: prowadzeniem punktu informacyjnego dla kandydatów na studia, przyjmowaniem dokumentów kandydatów na studia dzienne, sporządzaniem harmonogramu egzaminów wstępnych, obsługą Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, przyjmowaniem za pośrednictwem Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych odwołań od decyzji WKR oraz udzielaniem pisemnych odpowiedzi o decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

  • Biuro Studenckich Spraw Socjalnych

Zajmuje się między innymi: stypendiami, kredytami, akademikami, rezerwacją noclegów dla gości UŚ, opieką zdrowotną, działalnością studencką, stołówkami.

  • Dział Współpracy z Zagranicą

Zajmuje się między innymi: sprawami dotyczącymi współpracy międzynarodowej, koordynacją studiów, staży i praktyk wymiennych studentów zagranicznych, informacjami o stypendiach, kursach i studiach zagranicznych, możliwościami podjęcia pracy za granicą, informacjami i poradami dla studentów zagranicznych oraz załatwianiem spraw związanych z wyjazdami zagranicznymi.

  • Biuro Karier

Zajmuje się między innymi: pomocą studentom i absolwentom w rozpoczęciu kariery zawodowej poprzez: konsultacje indywidualne – pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych i ich analiza, porady dotyczące funkcjonowania rynku pracy, określania własnego potencjału, możliwości dalszego kształcenia i kariery zawodowej, szkolenia i warsztaty w zakresie autoprezentacji, symulacji rozmowy kwalifikacyjnej oraz procesu rekrutacyjnego, organizowanie spotkań z pracodawcami.

  • Dział Promocji

Zajmuje się działalnością promocyjną uczelni: prowadzeniem internetowych kanałów informacyjnych, przygotowywaniem oraz wydawaniem materiałów o uczelni, organizacją imprez oraz realizacją uroczystości uczelnianych.