Komisja ds. Legislacyjnych

Komisja ds. Legislacyjnych powstała w związku z wejściem w życie nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.
Praca Komisji obejmuje przede wszystkim opiniowanie aktów prawnych mających na celu implementację nowych regulacji zawartych w ustawie do wewnętrznego porządku prawnego Uniwersytetu.
Ponadto, członkowie w ramach prac Komisji prowadzą konsultacje ze środowiskiem studenckim, których efekt leży u podstaw proponowanych przez nią rozwiązań.
Istotnym zadaniem Komisji ds. Legislacyjnych jest także prowadzenie szkoleń oraz prelekcji, a co więcej udzielanie niezbędnego wsparcia w przystosowaniu działalności studenckich kół naukowych do wymogów przewidzianych w Konstytucji dla Nauki.

e-mail Komisji: komlegurss@gmail.com

Przewodniczący Komisji:
Stanisław Tarasek
e-mail: starasek@wp.pl